Krisistoaniel spilet ‘Famylje’

DOKKUM – Nei it sukses fan it stik “Praatsjes” (Neil Simon) yn novimber 2014 (sy wûnen mei dit stik de toanielkriich fan staf) is Krisistoaniel werom. Dizze kear gjin klucht, mar in tragi-komeedzje. Op 27 jannewaris, 3 en 10 febrewaris 2017 spilet Krisistoaniel ûnder rezjy fan Tineke Broers, ‘Famylje’ stik fan Maria Goos, oersetting: Tryntsje van der Zee. Spilers: Wybe Kuipers, Greetje Klaren, Andre de Zee, Hinke Leistra, Andre Beeksma en Betteke Eerligh. ‘Famylje’ is in tragikomeedzje oer in gesin dat noch ien kear meimekoar op fekansje giet omdat mem ûngenêslik siik is. Mei de bêste bedoelings begjinne se oan dizze dagen, mar al gau kinne se de skyn net mear ophâlde. De ûnderlizzende frustraasjes fan de ferskillende famyljeleden komme stadichoan nei boppe en dat resultearret yn messkerpe dialogen en pynlike konfrontaasjes. Yn it skoft en nei ôfrin fan it stik, is der soarge foar musyk en is der romte...

Lees verder »