Priis foar Doarpsomropper Skearnegoutum

BOALSERT – De Doarpomropper fan Skearnegoutum hat in tredde priis krigen yn de priisfraach foar it bêste Frysktalige stik fan 2016 yn ’e doarps-, wyk- en stedskranten fan ’e gemeente Súdwest-Fryslân. De útrikking wie juster yn it Gysbert Japicxhûs yn Boalsert. De earste priis wie foar doarpskrante De Koepel fan Wytmarsum, de twadde priis foar Uus Likje Wraald fan Hylpen en de tredde priis foar De Doarpsomropper fan Skearnegoutum. De sjuery bestie út Jelle Gerbrandy, Marrit de Schiffart, Wytse Vellinga en Jan Ybema. It is de earste kear dat de gemeente de priisfraach útsetten hat. Wethâlder Mirjam Bakker hat de prizen priis útrikt.  

Lees verder »