Doarpskrante De Koepel fan Wytmarsum wint priis bêste Frysktalige stik

Fan ’e middei hat wethâlder Mirjam Bakker de priis útrikt fan it bêste Frysktalige stik fan 2016 yn ’e doarps-, wyk- en stedskranten fan ’e gemeente Súdwest-Fryslân. De earste priis wie foar doarpskrante De Koepel fan Wytmarsum, de twadde priis foar Uus likje wraald fan Hylpen en de tredde priis foar De Doarpsomropper fan Skearnegoutum. Earste kear It is de earste kear dat de gemeente Súdwest-Fryslân de priisfraach foar it bêste Fryske stik yn ’e doarps-, wyk- en stedskranten útsetten hat. “De gemeente Littenseradiel organisearret de priisfraach al jierren en hat foar ús in grut foarbyld west. No’t aanst in tal doarpen fan Littenseradiel by Súdwest-Fryslân komt, is dit it momint om in nije tradysje yn ús gemeente te begjinnen,” seit wethâlder Mirjam Bakker. Kursus ‘Skriuw mar Frysk’ It ôfrûne jier hat de gemeente Súdwest-Fryslân de redaksjes fan ’e doarps-, wyk- en stedsblêden in kursus ‘Skriuw mar Frysk’ oanbean. “Wy...

Lees verder »