Gerrit van der Meer stopt na 24e provinciale begroting

(tekst: statenfractie GrienLinks) “Nei fjirtjin jier fraksjemeiwurker foar GrienLinks west te hawwen, wurdt it foar my tiid wat oars te dwaan. Ik sil wer oan de stúdzje – kultuerwittenskippen oan de Open Universiteit – en pak in âlde útdaging opnij op: it skriuwen fan in biografy oer de Fryske dichter, skriuwer en psychoanalitikus dr. Lieuwe...

Lees verder »