Economische schade vergoeden en lastenverlichting voor Friese inwoners!

FRYSLAN: De VVD was en is geen voorstander van grote windparken in Fryslân. Het rendement is beperkt en windmolens draaien vooral op subsidie in plaats van wind. Bovendien moeten altijd andere vormen van energie als achtervang beschikbaar zijn en is het nadelig effect op het landschap enorm. Een eerder college (zonder VVD) heeft het Rijk echter een bod gedaan om 530,5 MW aan windenergie in onze provincie op te wekken. Provinciale Staten hebben vervolgens in december 2014 in meerderheid ingestemd met de komst van een windpark van 316 megawatt in het IJsselmeer. De VVD was hierop tegen, maar heeft zich neer te leggen bij een democratisch genomen besluit. Wel hebben we aangegeven om zich in te gaan zetten om de schade voor Fryslân zoveel mogelijk te beperken. Het college van Gedeputeerde Staten heeft aan Provinciale Staten het voorstel gedaan om onder bepaalde voorwaarden 127 miljoen euro te investeren in Windpark...

Lees verder »