Vogelexcursie voor vroege vogelaars naar Jan Durkspolder

EARNEWÂLD – Natoerferiening Geaflecht houdt zaterdag 29 april een vogelexcursie voor vroege vogelaars naar de Jan Durkspolder.  De start is om 5.15 uur bij de Skâns in Gorredijk of om 6.00 uur bij het Bezoekerscentrum Âlde Feanen in Earnewâld.  Er zijn kosten verbonden aan deze excursie. Er kan maar een beperkt aantal personen mee, daarom is aanmelding vooraf nodig: r.b.vd.berg@ziggo.nl of tel. 0513-464630. De vogelrijkdom in de Jan Durkspolder is vooral te danken aan de grote oppervlakte ondiep open water en plasdras staande vegetatie. Verder bieden de graslanden aan de rand van de polder en de rietvelden nestgelegenheid voor vogels, die in dat terrein thuishoren. Enkele bijzondere soorten die waargenomen worden zijn de geoorde fuut, waterral, porseleinhoen, klein- en kleinst waterhoen. Op de slikveldjes verblijven steeds veel steltlopers en plevieren en op de plasjes talrijke eendensoorten. Kiekendieven, slechtvalk en visarend worden hier soms jagend gezien. Bovendien zijn hier in het verleden...

Lees verder »