Stormruiter dreigt te struikelen

(tekst: OF) In garânsjefûns mei dêryn hûnderttûzenen euro’s moat fiif grutte produksjes fan Ljouwert Kulturele Haadstêd feilichstelle. De inisjatyfnimmers hawwe in brânbrief stjoerd oan de provinsje en de gemeente Ljouwert mei dêryn de driuwende oprop foar sa’n garânsjefûns. Komt dat der net, dan wurde de foarstellingen soberder of kinne se hielendal net trochgean. It giet...

Lees verder »