Seldsume bibel mei goudbeslach nei Museum Martena

De Ottema-Kingmastifting hat in achttjinde-iuwske bibel mei seldsum lúksueus goudbeslach oankocht. De bibel wie ea it eigendom fan Suffridus Westerhuis, dy't begjin 18e iuw yn it Martenahûs yn Frjentsjer wenne. Normaal waard bibelbeslach fan... Lês mear oer: Seldsume bibel mei goudbeslach nei Museum Martena.

Lees verder »