It Hearrenfean kriget € 13.000 subsydzje foar Frysk Taalbelied

IT HERRENFEAN –  Dizze wike  naam deputearre Sietske Poepjes de taalnota ‘Fierder mei Frysk’ fan wethâlder Hans Broekhuizen fan de gemeente Hearrenfean yn ûntfangst. Hans Broekhuizen: ‘Als gemeente zijn we een dienstverlenende organisatie. Het is daarom belangrijk dat we aansluiten bij de taalkeuze van onze inwoners.’ De taalnota giet út fan it tsjinstferlienende karakter fan de organisaasje en dat de gemeente by de útfiering fan it wurk oanslute wol by de ynwenners. De taalkar fan de klant is dêrom liedend yn de kommunikaasje. Foar meiwurkers dy’t yn harren wurk kontakt hawwe mei de ynwenners is it dus wichtich dat sy Frysk mei de klant prate kinne. Dat is de basis foar dizze ambysje foar it Frysk. Ûndersyk nei de ambysje foar it Frysk Foar dizze taalnota hat de gemeente ûndersyk dien nei de miening fan de ynwenners en de taalsituaasje fan de eigen organisaasje. Benammen de ynwenners fine dat de gemeente...

Lees verder » [post-views]