Opiny: Jongfryske Mienskip hinget nei rjochts

De Jongfryske Mienskip jout morele stipe oan de lju dy’t yn novimber in antyswartepyt-protest opkearden. Dêrmei bedarje de Jongfriezen neffens skriuwers-joernalist Abe de Vries yn ferkeard farwetter.

Lees verder »