Natuur- en landbouworganisaties doen uniek natuuraanbod

HEERENVEEN – It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Bosgroep Noord-Oost Nederland, LTO Noord, Kollektivenberied Fryslân en de Friese Milieu Federatie doen provincie Fryslân het aanbod de Friese natuuropgave op zich te nemen. Deze natuur- en landbouw organisaties verwachten meer nieuwe natuur te kunnen aanleggen binnen het beschikbare budget. De provincie en organisaties werken dit plan het komende halfjaar verder uit. Daarna besluiten Provinciale Staten of zij de natuuropgave daadwerkelijk overdragen. “Yn it ramt fan Right to Challenge daagje de organisaasjes ús út,” zegt gedeputeerde Johannes Kramer. “It is in moai oanbod, dat wy graach tegearre fierder útwurkje wolle en trochrekkenje.” Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea, namens alle partijen: “Wy dogge de provinsje in unyk oanbod. Mei in nije wize fan behear en ynrjochting ferwachtsje de belutsen organisaasjes mear natuer mei breder draachflak realisearje te kinnen. Natuerynklusive lânbou spilet hjiryn in wichtige rol.” Meerdere scenario’s Wanneer na een halfjaar...

Lees verder »