FNP : Holwert oan See pracht kâns

Op inisjatyf fan de FNP Noardeast-Fryslân , wurdt yn alle rieden dus sawol yn Ferwerderadiel , Kollumerlân as Dongeradiel in moasje ynbrocht om regiobreed it belang fan it projekt Holwert oan See te ûnderskriuwen.Yn Dongeradiel waard de moasje stipe troch alle fraksjes.Lolke Folkertsma is wiis mei de mannen fan Holwert oan See , dy dogge it , sa sei er.Dy dogge it foar harren doarp , foar de hiele regio Noardeast Fryslân. Dy dogge it en sykje de ferbining tusken ekology en ekonomy , fan ûnderen op, droegen troch de mienskip. Dy bin drok yn't spier om de ferbining mei it Waad te fersterkjen en de regio op'e kaart te setten.It begong as in dream, sommigen seine it is in utopy , mar de mannen fan Holwert bin trochsetters en realisten , haw stêd en lân ôfreizge, rûnom kontakten lein en no leit der in plan wêrfan it ministearje ek...

Lees verder »