Pjutteboartersplak‘Kwibus’ yn Kollum behellet sertifikaat foar twatalich wurkjen

Op tiisdei 3 july wie it feest op pjutteboartersplak Kwibus yn Kollum. De lokaasje fan organisaasje TIKO Kinderopvang wurket sûnt septimber 2015 mei in belied dat der op rjochte is de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen.Liedsters Lutske van Wieren, Ellen van Marrum en Freerkje Dijkstra hawwe harren tige ynsetten om it twatalich belied foarm te jaan en dêr it sertifikaat ‘Pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling’ foar behelle. Dat sertifikaat hawwe sy oerlange krigen fan in libbensgrutte Tomke. Oanslutend hat Tomkeskriuwster Riemkje Hoogland in foarstelling fersoarge mei de ferteljas oan. Oan âlden en bern wie frege sa folle mooglik reade, wite of blauwe klean oan te dwaan, mei it each op de Fryske én de Nederlânske flagge.Twatalichheid op KwibusFan organisaasje TIKO Kinderopvang dogge ûnderwilens 17 pjutteboartersplakken mei oan it trajekt om sertifisearre te wurden foar it twatalich wurkjen. Op  Kwibus sjocht dat der yn de praktyk as folget út: Lutske...

Lees verder »