Pjutte-opfang ‘Lytse Matteus’ fan De Jouwer behellet sertifikaat foar twatalich wurkjen

JOURE – It wie feest op ‘Lytse Matteus’, pjutte-opfang fan SKIK op ‘e Jouwer. De lokaasje wurket sûnt de maityd fan 2016 mei in belied dat der op rjochte is de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. Liedsters Rianne en Marijke hawwe it sertifikaat ‘pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling’ oerlange krigen fan Sjoeke Kampen, dy’t har by dit trajekt begelaad hat. Alden mei bern wienen útnûge om by dit barren oanwêzich te wêzen. Foar de bern wie der in muzykaktiviteit mei Hinke Strien organisearre. It wie in tige slagge, feestlik barren. Twatalichheid op Lytse Matteus SKIK is in organisaasje dy’t ûnder oaren pjutte- en berne-opfang biedt yn De Fryske Marren. SKIK is aktyf dwaande mei twataligens, sy hawwe it as yntegraal ûnderdiel fan it VVE-belied opnommen. Alle lokaasjes foar pjutte-opfang wurkje mei in twatalich belied. Op Lytse Matteus sjocht dat der as folget út: Rianne Leemburg praat Frysk mei alle...

Lees verder »