Bestjoer KNKB wol elkenien meitinke litte oer feroarings

Yn it blêd Keats komt bestjoerslid Dirk Kuperus mei in tal stellingen om de keatssport oantrekliker te meitsjen. Hy wol dat de diskusje fierd wurdt. Lês mear oer: Bestjoer KNKB wol elkenien meitinke litte oer feroarings.

Lees verder »