FNP hoe komt it mei ús hierwenningen

FNP Noardeast Fryslân hat noed oer de drigende oerspanning fan de wenningmerk. Yn it westen is de wenningmerk al oerspant en dat driget ek yn it noarden. Rûnom yn Noardeast Fryslân is der mear fraach nei boukavels en ek de ferkeap fan besteande wennings rint better as ea te foaren. FNP Noardeast Fryslân wol dêrom graach ynsjoch oer it ferrin fan de wenningmerk yn de regio Noardeast Fryslân. FNP hat dêrom in tal skriftlike fragen yntsjinne. Se wolle ûnder oare witte as it by de kolleezjes bekind is dat der in tanimmende druk en fraach is nei sawol keap- as hierwenten en hoe sich dat ta Noardeast Fryslân ferhâldt. Mar ek as de tochte ferkeap fan hierwenten hjirtroch yn in oar deiljocht komt te stean en as der by de wurkseme wenningkoöperaasjes yn Noardeast Fryslân sjoen de ûntjowingen op de wenningmerk ek sprake is fan beliedsoanpassings. De FNP hat graach...

Lees verder »