Gedicht Swij, do, swij, Ai Wei Wei

  (12-06) foar Ai Weiwei – Swij do, swij, Ai Weiwei, swij! Sis my wa skonk dy it frij en lit dyn heit, de oerheid, de bleate kont fan ‘e keunst sjen? Wat bakte dy it rjocht en stek mei harpij, sloery en lods in tsjokke middelfinger op nei wa’tsto mei al dyn keunsten neamd...

Lees verder »