Yn eigen taal presintearre yn Nijewier

Freed 7 septimber wurdt yn sealesintrum Nij Sion yn Nijewier de biografy Yn eigen taal fan de Fryske skriuwer, dichter en taalstrider Anders Minnes Wybenga presintearre.Yn eigen taal, gearstald troch histoarikus Jan Minno RozendalWybenga wie gernier yn ՚e omkriten fan Wetsens. Njonken it wurk op syn bedriuwke hat er in soad foar de Fryske saak út ՚e wei set.Syn bydragen yn It Heitelân, De Tsjerne, De Stim fan Fryslân, It Griff. Frysk Tydskrift, De Dockumer Courant, it Friesch Dagblad en Yn ús eigen taal, it ledeblêd fan it Kristlik Frysk Selskip, binne net te tellen. Wybenga wie de earste Fryske dichter dy՚t it oandoarst en set alle 150 psalmen yn it Frysk oer (útjefte yn 1923). Dêrnjonken binne in roman, in tal dichtbondels, ferhalebondels en toanielstikken fan him útjûn. Hy wie mei-oprjochter fan it KFS en de Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB) en hat in sit yn de bestjoeren dêrfan...

Lees verder »