FNP wol gjin demonstraasjes yn binnenstêd Dokkum

Nei oanlieding fan kranteberjochten yn LC en Fd, wêryn skreaun wurdt dat de anty swarte pyt lobby tidens de yntocht yn Dokkum demonstrearre wol yn Dokkum is de FNP fraksje Dongeradiel it folgjende fan betinken:It liket de FNP fraksje net winsklik dat der tidens de yntocht fan Sinteklaas yn de binnenstêd fan Dokkum demonstrearre wurdt sawol foar as tsjin Swarte Piet. Foarich jier bin de der in protte bern wei bleaun omdat se bang wienen foar geweld. Dat wolle we net wer ha. De kâns is grut as hjir tsjinstanners fan swarte pyt komme der ek foarstanders demonstrearre sille. Der foar is ús binnenstêd te lytsIt rjocht op demonstraasje is fan grut belang mar moat yn ús eagen nea de feiligens fan húshâldingen en bern yn de wei stean. Dokkum hat der in tige geskikt evenementen terrein foar. Efter it polysjeburo. Sa wol foar as tsjin standers fan Pyt kin...

Lees verder »