Mantelsoarchwenning: “Wy ha altyd in eagje op skoanmem”

Jellie Andringa (83) wennet yn mantelsoarchwenning op it hiem fan har beppesizzer. "Se fynt it moai om út it raam te sjen nei alle bedriuwichheid." Lês mear oer: Mantelsoarchwenning: "Wy ha altyd in eagje op skoanmem".

Lees verder »