50 jaar geleden: Studinten skaffe skoat ôf

De Federaesje fan Fryske Studinteforienings hat juster yn har Peaskegearkomste yn „De Bogt van Guné’’ to Frentsjer de „skoat’’ (swellesturt) offisjeel skaft.

Lees verder »