Fiifhûnderste útjefte bernebibel fan de KFFB

Ofrûne wike belibbe de KFFB de Fryske boekeklub in hichtepunt yn syn 85-jierrich bestean: doe waard nammentlik de fiifhûndertste útjefte presintearre: Foar dy 20 bibelferhalen. Dy presintaasje wie yn de IJsherberg yn Dokkum. Jong en âld kaam dêr op ôf. Fansels ek om՚t gûchelder Minze Dijksma mei in optreden dit feest ekstra opfleure. Mar earst wie der in wolkomstwurd fan de foarsitter fan de KFFB Johannes Bakker. Dêrnei fertelde skriuwer/skathâlder Mynke Hoekstra it ien en oar oer it ta stân kommen fan dit projekt. Foar dy 20 bibelferhalen is ornearre is foar de jongste bern. Om út foar te lêzen of om sels út te lêzen. De Dokkumer skriuwer Anders M. Rozendal hat de koarte ferhalen skreaun en yllustratrise Wendela Kluitenberg fan It Hearrenfean hat dêr prachtige en kleurige yllustraasjes by makke.‘In útjefte dêr՚t de KFFB tige wiis mei is,՚ sa einige Mynke Hoekstra har taspraak en rikte dêrnei de...

Lees verder »