Categorie: Leeuwarder Courant

Fryske Marren: Durk en Durk út it wurk

De val van de coalitie van De Fryske Marren is ,,foaral spitich foar it kolleezje’’, vinden vertrekkende FNP-wethouders Durk Durksz en Durk...