Kollum: “Anty-Frysk”

Ik wit net oft jim wolris yn it de tsjerke fan Koartehimmen west ha Sa net, komt ris del, soe ik sizze It is in lyts, mar krigel gebou dat yn goede...